Regjeringens nye skattekiste

Grunnrenteskatt er et begrep de færreste har hatt et forhold til. Men det var før den 28. september 2022. Da presenterte Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen sitt forslag til grunnrenteskatt for havbruk, vannkraft og vindkraft.  

Uken etter la regjeringen også frem forslag til innstramming i oljeskattepakken. Regjeringen har åpnet en Pandoras eske, eller skattekiste om du vil, som inneholder nær sagt grenseløse muligheter for framtidig beskatning.  


Spørsmålet de neste årene vil i stor grad være om regjeringspartiene og samarbeidspartner SV greier å la være å falle for fristelsen til å øke skattene ytterligere, hvis alternativet er å kutte i velferd og viktige budsjettposter for disse partiene. Dersom presset i økonomien vedvarer, slik at oljepengebruken fortsatt må være disiplinert, står man fort igjen med kutt i offentlig sektor som eneste alternativ til økte skatter.   


Og da kan det fort komme mange nye og kreative forslag til skatteøkninger. Grunnrenteskatt er skatt på den superprofitten man mener oppstår ved at noen får drive verdiskapning med utgangspunkt i ressurser som tilhører hele folket, som olje og gass, vannkraft – og nå altså vindkraft og havbruk. Sosialistisk Venstreparti og andre har tatt til orde for grunnrenteskatt på villfanget fisk - altså den tradisjonelle fiskerinæringen. 
Flere offentlige utvalg har de siste årene anbefalt å vri skattleggingen over på såkalte skatteobjekter som ikke kan flyttes. Som kjent kan kapital flyttes, for eksempel til Sveits, mens eiendom ikke er flyttbar. Men eiendomsskatt har så langt ikke vært en veldig populær skatteform blant politikerne. Derimot har de lenge kastet lengselsfulle blikk på såkalte “stedbundne ressurser”, altså naturressurser som ikke kan flyttes og som næringslivet anvender for å skape verdier. Andre slike stedbundne ressurser kan være ulike typer mineralforekomster, eller aktiviteter som legger beslag på store landområder som landbruk, skogsdrift, reindrift, jakt, fiske og fangst – for å nevne noe. 


Vår spådom er at det vil komme forslag om ressursrenteskatt, eller grunnrenteskatt, på flere av disse i årene framover, etter hvert som det økonomiske handlingsrommet spises opp og så lenge det er krevende å få oppslutning om kutt i offentlige utgifter.  
Nå er dragkampen om hvordan skattene for 2023 endelig skal utformes, i gang. 

 

Brede forlik? 
Norge har hatt tradisjon for brede forlik om den grunnleggende innretningen i skattepolitikken, selv om nivået har variert. Nå skal regjeringen forhandle med Sosialistisk Venstreparti.  
Men også Høyre har åpnet for grunnrenteskatt. Partiet har imidlertid advart mot det “samlede skattetrykket” på næringsliv og arbeidsplasser.  
Selv om Høyre og Arbeiderpartiet tradisjonelt har gått sammen i brede forlik om de grunnleggende linjer i skattepolitikken, så er det usikkert om Arbeiderpartiet kommer til å strekke ut en hånd til opposisjonen i disse spørsmålene. Høyre har på sin side har bedt regjeringen søke forlik om de foreslåtte endringene i oljeskattepakken.  

 

Skatteutvalget lar vente på seg 
Det var egentlig ventet at disse foreslåtte endringene i grunnrenteskattene skulle bli presentert som del av anbefalingene til skatteutvalget. Mandatet til utvalget er å foreta en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget ble nedsatt av Solberg-regjeringen i sin tid, og har bedt om utsatt frist. Opprinnelig skulle utvalget levere deres anbefalinger innen 1. november, men nå er den nye fristen satt til 16. desember.  


Utvalgets leder, samfunnsøkonom Ragnar Torvik, begrunnet utsettelsen med høy arbeidsbyrde og at de ikke rekker å bli ferdig innen den korte fristen. I mandatet gitt av Solberg-regjeringen, heter det at utvalget skal: «vurdere hvordan skattesystemet kan endres for å styrke produktivitetsveksten og konkurransekraften i norsk økonomi, bidra til en grønn omstilling og legge til rette for et sterkt og mangfoldig privat eierskap i norsk næringsliv». 
Etter regjeringsskiftet, fikk utvalget et tilleggsmandat om å «vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle». 


Da statsbudsjettet ble lagt frem, skrev vi at dette var et skattebudsjett. Når regjeringens skattekiste nå først er åpnet, er det ikke bare budsjetthøsten som kommer til å bli preget av debatten om grunnrenteskatt. Også 2023 kommer til å bli et år som står i skattens tegn.    

0