Åpenhetsloven: Strengere krav til åpenhet 

1. juli 2022 trer den såkalte åpenhetsloven, eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i kraft.  

Hva må din virksomhet gjøre?  

  1. Undersøke om virksomheten er blant de 8000 virksomhetene som faller inn under åpenhetsloven. 
  2. Forberede og gjennomføre aktsomhetsvurderinger i hele leverandørkjeden og blant forretningspartnere. 
  3. Skrive og offentliggjøre en rapport før 30. juni 2023. 
  4. Sette opp rutiner for å motta henvendelser og svare på spørsmål om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold innen 1. juli 2022. 

 

Hvem omfattes av loven? 
Loven omfatter alle «større virksomheter» i tråd med regnskapslovens §1-5, eller som balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 

  • Salgsinntekt: 70 millioner kroner
  • Balansesum: 35 millioner kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk. 

Det betyr at loven omfatter ca. 8000 norske virksomheter.  

 

Hva innebærer loven?  

 

Utføre aktsomhetsvurderinger 
Virksomheter skal foreta såkalte aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Med aktsomhetsvurderinger menes krav om å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til. Dette innebærer også aktivitet som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. 


I loven ligger også en plikt til å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser - og et ansvar for gjenoppretting eller erstatning, der skaden allerede har skjedd.  


Videre er virksomhetene også forpliktet til å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer. 


Redegjøre for aktsomhetsvurderingene 
Alle virksomheter som omfattes av åpenhetsloven, må også redegjøre for aktsomhetsvurderingene som er gjort. Det kan gjøres som en egen redegjørelse, eller som del av redegjørelsen for samfunnsansvar (i tråd med regnskapslovens §3-3c). Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider - innen 30. juni hvert år. Det betyr at første frist for rapportering er 30. juni 2023.  


Informere om aktsomhetsvurderingene 
I tillegg til en plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene, er alle virksomheter pliktet til å informere om aktsomhetsvurderingene.  


Ifølge lovens §6 har «Enhver…ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra en virksomhet om hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser etter §4.» 

Informasjon skal sendes inn skriftlig, innen tre uker fra man mottar henvendelsen.  

Retten til informasjon om hvordan virksomheten håndterer faktiske potensielle negative konsekvenser, trer i kraft fra 1. juli 2022 - altså ett år før første rapport må leveres.  


Har du spørsmål om åpenhetsloven?  
Ta kontakt med Anne Therese Gullberg, atg@kruselarsen.no +47 48 07 20 50

0