Ledere må tørre å tenke det utenkelige

En god leder vet at kvaliteten på produkter og tjenester kan svikte. At betrodde medarbeidere kan svike eller at vold, terror og ulykker kan ramme rått og brutalt.

Vi lever i en stadig mer komplisert verden, med et stadig

mer komplisert trusselbilde rundt oss. Det gjelder i enda større grad for dem
som har lederansvar. Vi får stadig eksempler på hvordan utro tjenere rammer der
du minst venter det. Det er et dramatisk scenario som de færreste er forberedte
på: Betrodde ledere og medarbeidere inngår allianser med kriminelle eller
konkurrenter, og svekker din posisjon, lønnsomhet og troverdighet.

Men korrupsjon og svik fra betrodde medarbeidere er bare ett
av nesten uendelig mange scenarier som kan ramme når du minst venter det. I
2016 så vi at de politiske rammevilkårene i det Amerikanske presidentvalget ble
påvirket og forsøkt endret av krefter som tilhørte en fremmed makt. Selv her
hjemme ble flere tjenester forsøkt hacket. PST, byråkratiet og Arbeiderpartiet.
Mer nærliggende er det for mange at dine ansatte kan bli skadet i ulykker på
arbeidsplassen og under jobbreiser. Det kan bli reist alvorlig kritikk mot
beslutninger som er tatt i bedriften, uttalelser fra enkeltansatte eller
kvaliteten på produkter og tjenester. Dere kan bli utsatt for hacking, blokkering
eller tyveri av kritiske data og kunnskap.

Videre er det helt normalt at politiske rammevilkår blir
endret over tid, og det kan fort påvirke deg og din bransje. Dette skjer ofte
som følge av regjeringsforhandlinger eller politiske hestehandler, og det er
lett å føle at egne behov blir små og usynlige i en slik prosess. Dette gjelder
i enda større grad om endringene kommer fra EU.

Toppleders ansvar
Det er toppleders klare ansvar å sikre at selskapet er
forberedt på å møte kjente og ukjente alvorlige trusler. At man arbeider
systematisk for å lukke avvik, forbygge ulykker og håndtere kriser. At man ikke
avfeier mulige drifts- og virksomhetskritiske scenarier fordi de virker lite
realistiske. Når krisen inntreffer er det lett å bli paralysert hvis man ikke
har en god operativ plan. For innsatsen må være rask og målrettet hvis man skal
minimere skaden og unngå å havne i en negativ spiral hvor krisen blir
selvforsterkende.

En krise er din mulighet til å vise hva som bor i deg som
leder og medmenneske. Når adrenalinet pumper og hodet koker er det en faktor
teller mer enn alt annet: Har du tenkt over hva du gjør hvis du havner i en
krise, og vet du hva du skal gjøre når du rammes. Hvis du og din organisasjon
er godt forberedt vil konsekvensene og omdømmetapet bli mindre. Dersom dere
ikke er forberedt kan liv, helse, miljø og omdømme bli satt i spill og du må
forvente skarp kritikk mot deg som toppleder.

Suksesskriterier når krisen rammer

Når det alvorlige avviket, ulykken eller krisen rammer blir
du som leder målt på om:


  • Dette var en kjent risiko som dere var forberedt på.
  • Dere hadde gjort det som må forventes for å forebygge hendelsen.
  • Fysisk sikkerhet, datasikkerhet og personsikkerhet var på et akseptabelt nivå.
  • Beredskapsplanen sikret rask iverksetting av nødvendige tiltak.
  • At dere prioriterte liv, helse og miljø.
  • Organisasjonen var regelmessig øvd for å håndtere slike hendelser.
  • Involverte og deres pårørende fikk god omsorg og oppfølging.
  • Kunder og marked fikk rask og god informasjon omkonsekvenser og forventinger.
  • Kommunikasjonen var åpen og tillitsfull og dere forsøkte ikke å dekke over sannheten.
Dette er de kritiske spørsmålene som vil bli stilt av
styret, ansatte, pårørende, forsikringsselskap, arbeidstilsynet, politiet,
kunder, markedet og medier. Svarene du gir kan bli avgjørende for det interne
arbeidsmiljøet, lønnsomhet og din egen fremtid. Svarene vil bidra til å styrke
eller svekke virksomhetens omdømme, ditt omdømme og din framtidige markedsverdi
som leder.
Det vanskelige er at du må lykkes på alle punktene, ikke
bare på dem du selv mener er viktigst. Det er ikke uvanlig at en krise
håndteres godt internt, men at omdømmet svekkes fordi det sviktet i oppfølgingen
av involvert og pårørende eller den eksterne kommunikasjonen .

Forberedt og øvd på at det verste kan skje
Det er ditt ansvar at ledergruppen og medarbeiderne forstår
risikobildet, at du har involvert dem i en prosess som gir god innsikt i hva
som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, hvordan det kan forebygges og at
dere er drillet på hva dere skal gjøre når krisen rammer. Derfor må ledere
tørre å tenke det utenkelige, planlegge og sette medarbeidere i stand til å
handle.
0