Krisepakke, Erna solberg, Korona, Corona, Krise, økonomi, næringsliv

Ny krisepakke - hva inneholder den, hva betyr den og hva skjer videre?

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til en kompensasjonsordning for næringslivet og den fjerde krisepakken for norsk næringsliv. Det vil bli intense forhandlinger i Stortinget før det endelige resultatet er klart.

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser. I første fase ble det lagt frem en rekke strakstiltak for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskap som ble rammet av en akutt svikt i inntektene. 


I fase to, som vi er i nå, har regjeringen jobbet med ytterligere konkrete tiltak for bransjer, bedrifter og husholdninger som er spesielt hardt rammet av virusutbruddet. Formålet er at
bedrifter holder seg flytende og ikke går konkurs. Disse tiltakene har regjeringen lagt vekt på å fremme raskt.

I fase tre vil regjeringen kunne fremme forslag om bredere tiltak for å opprettholde
aktiviteten i økonomien, gitt at virusutbruddet leder til omfattende økonomisk tilbakeslag og fører Norge inn i en lavkonjunktur.

Stortingets rolle er dramatisk endret etter at vi fikk en mindretallsregjering. Regjeringen forhandler primært med FrP, men vi har sett at opposisjonen har valgt å opptre samlet i flere saker, og det har vært et poeng for alle partiene å samle seg bak hovedtrekkene i de tiltakene som vedtas.

Finanskomiteen på Stortinget vil i løpet av fredag ettermiddag raskt starte forhandlingene. Finansdepartementet vil som i tidligere forhandlinger, være tett på forhandlingsrommet. Delegasjonene vil utsettes for et enormt press fra utsiden, både fra dem som er rammet av krisen og trenger hjelp, og media. I forhandlingsrommet sitter partienes fraksjonsledere, samt politiske rådgivere. De politiske rådgiverne vil fortløpende produsere merknader og forslag som forhandlerne må ta stilling til.


Dette tror vi blir tema i forhandlingene i helgen:


 • Støtteordningen for studenter: Studentorganisasjonene, med NSO i spissen har vært i harnisk, og Arbeiderpartiet har varslet omkamp.
 • MVA-kutt: Trygve Slagsvold Vedum har kritisert regjeringen for å ikke gjøre nok for å styrke etterspørselen i økonomien. Han mener regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets ønske, og trekker frem at han mener moms-kuttene er alt for forsiktige
 • Skatt: Fritak og reduksjoner av skatter og avgifter, ikke bare utsettelser.
 • Industri: Tiltak for å styrke industrien, blant gjennom midlertidig fritak for Co₂- avgiften.
 • Pakke for å opprettholde aktiviteten i olje- og gassektoren, med midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet slik at lønnsom aktivitet kan igangsettes nå fremfor senere.
 • Reiselivet: Flere har tatt til orde for at reisegarantifondet må styrkes ytterligere og staten må inn og garantere for fondet.


Dette inneholder krisepakken fra regjeringen


Arbeids- og sosialdepartementet • Utvidelse av dagpengeordningen for de som nærmer seg maksgrensen på 26 uker, får utvidet perioden sin ut juni måned, og midlertidig oppheving av ventetiden for permitterte og ledige.
 • For permitterte vil det bli en tilsvarende utvidelse av dagpengeperioden ved at ASD gir en midlertidig forskrift om å utvide perioden arbeidsgivere fritas for lønnsplikt for de som er permittert fra 1. mars.
 • Regjeringen åpner for at Nav skal kunne forskuttere utbetalingen av dagpenger. Dermed vil de som har mistet inntekten sin kunne få penger raskt inn på konto, uten å måtte vente på at dagpengesøknaden blir behandlet. Ordningen gjelder for arbeidstakere som har rett til dagpenger.
 • Arbeidstakere har nå rett til å egenmelding i 16 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra folketrygden fra og med fjerde sykedag under korona-relatert sykefravær. Sykefraværet for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til Arbeids- og velferdsetaten.
 • Arbeidsgiveravgiften settes ned med fire prosentpoeng for to måneder. For bedrifter i Finnmark og Nord-Troms, hvor det er nullsats, vil det bli kompensert med 250 millioner kroner. Forslaget skal fremmes i revidert statsbudsjett i mai.
 • Ordningen med omsorgspenger for arbeidstakere dobles for den enkelte arbeidstaker. Det gis omsorgspenger til selvstendig næringsdrivende fra dag fire, samt en dobling for antall omsorgsdager også for disse. Arbeidsgivers finansieringsansvar for omsorgspenger reduseres fra ti til tre dager.

Finansdepartementet • Garantiinstituttet for eksportkreditt får 10 mill. kroner til administrasjon av den statlige garantiordningen for små og mellomstore bedrifter.
 • Selvstendig næringsdrivende gis utsatt betalingsfrist for 1. og 2. termin i forskuddsskatten.
 • Utsatt betalingsfrist for upersonlige skattytere skal ikke gjelde for skatt på alminnelig inntekt for naturressurs- og grunnrenteskattepliktige kraftforetak.
 • Stortinget ønsket en reduksjon i den såkalte lave mva-satsen 8 % med tilbakevirkende kraft fra 1. januar for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent. Finansdepartementet skriver at det strider med statsstøtteregelverket å gi lettelser med tilbakevirkende kraft. Det foreslår derfor at den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 7 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020.
 • Redusert arbeidsgiveravgift (varsles, følges opp i RNB). Arbeidsgiveravgiften skal settes ned med 4 prosentpoeng for én termin, tilsvarende to måneder. Forslag vil fremmes i revidert budsjett. For sone V (de tidligere fylkene Finnmark og Nord-Troms), der det er nullsats, skal det kompenseres med 250 mill. kroner.

Helse- og omsorgsdepartementet:
 • Tildeling til CEPI - vaksine
 • Økt bevilgning til digitaliseringstiltak for å bidra å begrense smitte, legge til rette for videokonsultasjon, selvrapportering og digital hjemmeoppfølgning av helsepersonell.
 • Etablering av et digitalt smittesporingssystem
 • Økte bevilgninger til regionale helseforetak
 • Endringer av refusjonstakster fra folketrygden

Kunnskapsdepartementet:
 • Utvidet søknadsfrist til 15. april for studiestøtte.
 • Forskuttering av støtte for våren 2020
 • Ekstralån til studenter som har behov for det
 • Utvide antall betalingsutsettelser
 • Staten kompenserer kommuner som får bortfall av foreldrebetaling.

Kulturdepartementet:
 • Kompensasjon for netto tapte billettinntekter eller deltakeravgifter.
 • Kompensasjonsordning for merutgifter ifbm avlysninger
 • Frivillige organisasjoner får beholde statlige tilskudd selv om aktivitet avlyses

Justisdepartementet:
 • Det tilsettes 400 politiutdannede i midlertidige stillinger i seks måneder.
 • Sivil klareringsmyndighet får tilleggsmidler.
 • Redningstjenesten får 10 millioner
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet får 5 mill for tiltak til digital sikkerhet
 • Egen tilskuddsordning for bosatte på Svalbard, 7 millioner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:


 • Økt bevilgning til Merkur-programmet
 • Kommunalbanken får økt egenkapital med 750 mill.
 • Ingen ekstra bevilgning til kommunene, utover det som allerede er gitt i skjønnsmidler. Men de følger situasjonen.
 • Bostøttemidler kommer i revidert nasjonalbudsjett.

Barne- og familiedepartementet:
 • Reisegarantifondet får 100 mill. kroner ekstra.
 • Tilskudd på 2 mill. kroner til økt saksbehandlingskapasitet i Reisegarantifondet.

Nærings- og fiskeridepartementet:

- Totalt tilskudd til bedrifter i vekstfase, og bedrifter med forsknings- og innovasjonsaktivitet på 3,1 mrd. kroner.

 • 2,5 mrd. kroner til innovasjons- og etablerertilskudd.
 • 300 mill. kroner til rentestøtteordningen under Innovasjon Norge.
 • 50 mill. kroner til en ny tilskuddsordning for private innovasjons- og gründermiljøer.
 • 250 mill. kroner til Forskningsrådet.
 • Rammen for innovasjonslån økes med 1,6 mrd. kroner. Tilhørende tapsavsetning økes med 720 mill. kroner.
 • Investinor får 1 mrd kroner til økt kapital.
 • Etablerertilskuddet foreslås økt fra 0,7 mill kroner til 1,5 mill. kroner.
 • Garantilott for fiskere økes med 5 mill. kroner (til totalt 6 mrd.)

Samferdselsdepartementet:


 • Reduserte takster på riksveiferger med 20% for en avgrenset periode frem til 30. juni.
 • Jernbanedirektoratet utbetaler fullt vederlag på rutene basert på ordinær ruteplan, mens togselskapene kan tilpasse kapasiteten til transportbehovet, i samråd med direktoratet.
 • Regjeringen vil raskt komme tilbake til Stortinget med en nærmere vurdering av de økonomiske konsekvensene for private lufthavner og oppfølging av Stortingets vedtak om kompensasjon for bortfall av lufthavnavgifter.
 • Bane NOR utsetter også innbetaling av kjøreveisavgift for å gi togoperatørene bedre likviditet.

Utenriksdepartementet


 • Ytterligere støtte til CEPI (Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier) på 200 mill. kroner til finansiering av FoU, samt forberedelse og gjennomføring av kliniske utprøvinger for en vaksine mot koronaviruset.
 • Regjeringen vil fremme forslag om å øke innsatsen mot virusutbruddet gjennom omprioritering på bistandsbudsjettet, i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2020. Innebærer forslag om inndekning for økningen til CEPI.
 • Ytterligere bidrag på 2 mrd. kroner i perioden 2021-2030, for å sikre et solid og langsiktig finansielt grunnlag for virksomheten. Bevilgning skjer gjennom den internasjonale mekanismen IFFIm (International Financing Facility for Immunisation), som nå vil kunne utstede obligasjoner på bakgrunn av vedtaket.
0