Slik brukes de nye krisepakkepengene

Opposisjonen og posisjonen på Stortinget har forhandlet gjennom helgen. Natt til tirsdag 31.3. ble de enige om en ny krisepakke til næringslivet.

-

Regjeringen fastholder sin plan om tiltak over flere faser. I første fase fikk regjeringen og Stortinget på plass målrettede virkemidler for raskt å kunne løse akutte økonomiske utfordringer. Andre fase har regjeringen ønsket å rette mot de bedriftene og menneskene som har mistet deler av inntekten sin som følge av virusutbruddet og smitteverntiltaket. Den tredje fasen vil handle om at de som er blitt permitterte eller arbeidsledige, raskt skal komme tilbake i jobb og bidra til å styrke aktiviteten i økonomien. 


Dagens krisepakke er altså en del av fase to. Den ferdigforhandlede pakken i Stortinget inneholder likevel flere tiltak enn regjeringens intensjon for denne fasen. Pakken inneholder midler til kommunene, til infrastruktur, til industrien for å nevne noe. Alle tiltakene oppsummert kan du lese under.

Hva er ventet fremover? • Regjeringen har allerede varslet at de vil fremme en proposisjon før førstkommende helg, der de skal vise rammene for støttetiltakene til næringslivet.
 • Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter som har mistet all inntekt over natten, skal legges frem for Stortinget allerede 3. april.
 • Regjeringen og Stortinget vil sammen fortløpende vurdere behovet for flere krisepakker.
 • Det er ventet flere tiltak i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB). Særlig forventer vi en større bevilgning til kommunene i tillegg til ytterligere tiltak for norsk økonomi. RNB fremmes i mai og behandles normalt i Stortinget i juni. Derfor vil det komme nye pakker også før RNB er ferdigforhandlet.

Dette er partiene enige om, i tillegg til forslaget fra regjeringen som du kan lese mer om her.Kommuneøkonomi

 • Kommuner får 3,75 mrd. kroner ekstra for å få i gang aktiviteten i økonomien igjen etter krisen.
 • Den fylkeskommunale rammen styrkes med 1 mrd. kroner.
 • Kommunene får enda mer forpliktende formuleringer om at de skal få dekket sine ekstrautgifter i forbindelse med koronakrisen, blant annet sviktende skatteinngang og til å opprettholde kollektivtilbud.
 • Økte skjønnsmidler til fylkesmennene på 150 millioner kroner skal avhjelpe kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.
 • Regjeringen og KS skal utrede en tiltakspakke til kommuner og fylkeskommuner for å igangsette bygge- og vedlikeholdsprosjekter.


Infrastruktur

 • En vedlikeholdspakke på 1 mrd. kroner til vei, rasikring og en rekke prosjekter, skal sikre kontrakter til norske entreprenører. Dette inkluderer:
           600 millioner kroner til vei
           200 millioner kroner til bane
           100 millioner kroner til havner og farleder
           100 millioner kroner til flom, ras og skred
           150 millioner kroner skal midlertidig styrke bredbåndsutbyggingen.


 • Stortinget ber regjeringen redusere til én tredjedel på forskuddsbetaling av autopass på ferjer og bom.
 • Det skal vurderes om private lufthavner kan dra nytte av den brede kompensasjonsordningen som regjeringen utvikler sammen med partene, eller om det er behov for en særskilt ordning for de private lufthavner.
 • Det settes av til sammen 1 mrd. kroner til vedlikehold og utbedringer. Det forutsettes at midlene går til prosjekter som kan igangsettes raskt. Midlene fordeles mellom Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet/Bane Nor, Kystverket og Norges Vassdrags- og energidirektorat.


Landbruk

 • I samarbeid med næringen vurdere å gjennomføre tiltak som stimulerer økt norsk plantebasert matproduksjon og selvforsyning i inneværende år. Staten må herunder vurdere å stille med garantier slik at næringen ikke blir økonomisk skadelidende ved eventuell overproduksjon av enkelte planteprodukter.
 • Stortinget ber regjeringen, sammen med partene i arbeidslivet, sikre nok arbeidskraft til jordbruket slik at matforsyningen og beredskapen for befolkningen sikres. Det forutsettes at man sikrer ordnede lønns- og arbeidsforhold innen landbruket.


Høyere utdanning og forskning

 • Studentene får 1 mrd. kroner i krisepakken. En ordning skal være på plass slik at en tredjedel av lånene kan omgjøres til stipend.
 • Regjeringen bes om å vurdere forsert utbygging av studentboliger, bevilgninger knyttet til forskning og utvikling og satsinger som kan bygge opp under det grønne skiftet
 • Øke bevilgningen til Demo 2000 med 80 millioner kroner.
 • Øke bevilgningene til Petromaks 2 med 50 millioner kroner.
 • I samarbeid med partene i arbeidslivet, vurdere en midlertidig endring av dagpengeregelverket. Endringene skal gi adgang til å ta utdanning og opplæring under permittering og ved arbeidsledighet i større grad enn i dag.
 • Gå i dialog med høyere utdanningssektoren, inkludert høyere yrkesfaglig utdanning, for å kartlegge hvor raskt sektoren kan ha ledig kapasitet for nye studenter, og kortere moduler i den perioden arbeidstakere er permittert.
 • Se på muligheten av raskt å gjøre nødvendige lovendringer slik at fagskolene kan tilby kurs av kortere varighet.
 • Utarbeide kompetansehevende tiltak innenfor en ramme på 150 millioner.


Reiseliv

 • Be regjeringen raskt gi en vurdering av reisegarantifondet om det bør ha en rolle for forbrukerne.


Industri

 • Støtte til oppstart av fangst og lagring av CO2 fremskyndes og skal komme senest i statsbudsjettet for 2021.
 • Be regjeringen doble rammen for oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart med 100 millioner kroner, og legge frem et finansieringsprogram for fornyelse av nærskipsflåten til senest i revidert budsjett.
 • Miljøteknologiordningen økes til 750 millioner kroner.
 • Etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 prosent.
 • Se på muligheten til å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass.
 • Gjeninnføre det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien, og inngå en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping over en fireårsperiode.
 • Innføre en midlertidig ordning med startavskrivning for saldogruppe (bl.a. for industri) fra 20 til 30 prosent.


Kontantstøtte til næringslivet

 • Frisører og andre virksomheter som har blitt pålagt å stenge og som dermed har mistet all inntekt over natten skal få en kontantstøtte. Hvor mye av de faste kostnadene de vil få dekket, skal ikke være bestemt. Det er ventet at dette blir en del av proposisjonen som kommer til helgen.
 • Det vil også gis kontantstøtte til bedrifter som har hatt et stort inntektstap som følge av statens tiltak for å begrense smitte, men som ikke er pålagt å stenge.


Skatt og avgifter

 • Lav MVA-reduseres ytterligere til 6% ut oktober.
 • Vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.
 • Utarbeide et forslag til en ny modell for opsjonsbeskatning, for oppstartselskaper


Sosiale tiltak

 • Husbankens låneramme utvides med fem milliarder.
 • Midler til bedriftsopplæring og andre opplæringstiltak for permitterte.
 • Midlertidig økning av inntektstaket på bostøtteordningen til 31. oktober, med proveny på 500 millioner kroner.
 • Sørge for at svake grupper følges på en tilfredsstillende måte så lenge den nåværende situasjonen.
 • Sikre at tilbudet til barn i barnevernets omsorg er forsvarlig.


Næringslivet forøvrig

 • Det setter av 1 mrd. kroner til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde hjulene i økonomien i gang.
 • Stortinget ber regjeringen starter prosessen med å gjøre klar til anbud på en rekke offentlige prosjekter.
 • Stortinget ber om at den nye statlig lønnsgarantiordningen for nye banklån i særlige tilfeller kan overstige 50 millioner kroner, og ber regjeringen komme tilbake med en bredere vurdering av innretning av ordningen.
 • Utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen til juni 2020.
 • Utsette innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen til juni 2020.
 • Vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.
 • Utarbeide et forslag til en ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper.
 • Vurdere om Investinors rammer bør økes ytterligere. En ytterligere økt ramme forutsetter at Investinor har mulighet til å benytte midlene raskt og treffsikkert.
 • Øke bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen med 100 mill. kroner.
 • Øke bevilgningen til klynger som et effektivt virkemiddel med 50 mill. kroner.
 • Regjeringen vurdere om konkursrettslige tiltak kan redusere risikoen for unødige konkurser i levedyktige virksomheter med akutte likviditetsproblemer som følge av utbruddet av Covid-19.


Gründere og start-ups

 • Øke bevilgningen til innovasjontilskuddordningen med 100 millioner kroner.
 • Øke bevilgningen til klynger som et effektivt virkemiddel med 50 millioner kroner.


Kultur og frivillighet

 • Øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner kroner, fra 900 millioner til 1 mrd. kroner.
0